• Joined on
Loading Heatmap…

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • eee44553c0 drop 24.x / bump 25.0.6 / bump 26.0.1

10 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • 928d8447f3 bump versions 24.0.11 & 25.0.5 and add 26.0.0

11 months ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-adr-tools

12 months ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-adr-tools

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

1 year ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • 4de1512a1d bump to 24.0.9 / 25.0.3 and drop 23.x

1 year ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • 29fc2997b9 add nc 25 to build and update versions

1 year ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

2 years ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-borgbackup-exporter

2 years ago

bunix42 created branch main in bunix42/docker-borgbackup-exporter

2 years ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-borgbackup-exporter

2 years ago

bunix42 created repository bunix42/docker-borgbackup-exporter

2 years ago