• Joined on
Loading Heatmap…

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • eee44553c0 drop 24.x / bump 25.0.6 / bump 26.0.1

1 month ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • 928d8447f3 bump versions 24.0.11 & 25.0.5 and add 26.0.0

2 months ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-adr-tools

2 months ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-adr-tools

2 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

3 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • 4de1512a1d bump to 24.0.9 / 25.0.3 and drop 23.x

4 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

  • 29fc2997b9 add nc 25 to build and update versions

6 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

9 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

10 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to master at bunix42/docker-nextcloud

12 months ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-borgbackup-exporter

1 year ago

bunix42 created branch main in bunix42/docker-borgbackup-exporter

1 year ago

bunix42 pushed to main at bunix42/docker-borgbackup-exporter

1 year ago

bunix42 created repository bunix42/docker-borgbackup-exporter

1 year ago