Преглед на файлове

inital release of dockerized curl command to update duckdns entry

bunix42 преди 1 година
родител
ревизия
1fca49d406
променени са 2 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 0 реда
  1. 9
    0
      Dockerfile
  2. 3
    0
      renew-dns.sh

+ 9
- 0
Dockerfile Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
1
+FROM alpine
2
+
3
+RUN apk add -U --no-cache curl
4
+
5
+COPY renew-dns.sh /etc/periodic/15min/renew-dns.sh
6
+
7
+ENV VERBOSE false
8
+
9
+CMD /etc/periodic/15min/renew-dns.sh && crond -f -d 8

+ 3
- 0
renew-dns.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
1
+#!/bin/sh
2
+
3
+curl -s "https://www.duckdns.org/update?domains=$DOMAINS&token=$TOKEN&VERBOSE=$VERBOSE"

Loading…
Отказ
Запис